STATUS

LABORATORIJA je deo preduzeća FABRIKA MAZIVA FAM AD

AKREDITACIJA

Laboratorija je ispunila zahteve za akreditaciju prema standardu SRPS SO/IEC 17025:2006 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

 • akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), akreditacioni broj 01-046

 • prva akreditacija 11.12.2002. godine

 • poslednje reocenjivanje 08.06.2016. godine, sertifikat važi do 07.06.2020. godine

OBIM AKREDITACIJE

Fizičko-hemijska ispitivanja                                            

 • ​motorna i industrijska ulja                     21 metoda

 • mazive masti                                            10 metoda

 • kočne tečnosti                                            2 metode

 • antifrizi                                                        5 metoda

METODE ISPITIVANJA

 • fizičko hemijske karakteristike

 • instrumentalna hemijska analiza

 • mehaničko dinamička ispitivanja i testovi

 • reološke karakteristike

STANDARDI


Metode ispitivanja zasnovane su na nacionalnim i međunarodnim standardima (SRPS, ISO, ASTM, DIN, BS i drugi).

PREDMET ISPITIVANJA

Ispitivanje uzoraka različitih materijala neophodnih za proizvodni program FAM-a:

 • sirovine (bazna ulja, aditivi, hemikalije i srodni proizvodi)

 • proizvodi (maziva ulja, mazive masti, SHP, SINKON, AKZ i SOČ, i srodni proizvodi)

KORISNICI USLUGA

INTERNO (FAM)

 • ​kontrola kvaliteta

 • istraživanje i razvoj

 • tehnički servis i tehnička primena

EXTERNO

 • ispitivanje uzoraka za potrebe drugih organizacija

KADROVI

Kvalifikaciona struktura zaposlenih u laboratoriji je:

VSS – 8 izvršilaca (dipl. hemičari / dipl. inženjeri tehnologije)
SSS – 3 izvršioca (hemijski tehničari)

 

PROSTOR

Laboratorijski prostor površine oko 500m2 na 3 nivoa u Poslovnom centru FAM-a,  Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac

OPREMA

Aparati, instrumenti, merila, pribor, stakleni pribor i posuđe (veći broj aparata novije generacije sa PC računarima za obradu rezultata ispitivanja)

DOKUMENTACIJA

SISTEM MENADŽMENTA LABORATORIJE
Primenom Poslovnika sistema menadžmenta  laboratorije i procedura obezbeđuje se funkcionisanje sistema kvaliteta laboratorije i ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006
UPUTSTVA
Za metode ispitivanja primenjuju se uputstva za rad, za primenu standardnih i dokumentovanih metoda i za rukovanje aparatima, a nalaze se na radnim mestima u laboratoriji.
STANDARDI
Laboratorija FAM-a poseduje veliki broj standarda kojima su definisane metode ispitivanja (SRPS, ISO, ASTM, DIN, BS i drugi)