MAZIVE MASTI

1. Šta je TRIBOLOGIJA?

Tribologija potiče od grčke reči TRIBOS što znači trenje ili trljanje i reči LOGOS – nauka. Tribologija je naučna disciplina koja obuhvata istraživanje pojava i procesa na površinama koje su u međusobnom kretanju i delovanju, odnosno u direktnom ili indirektnom kontaktu. Osnovni cilj tribologije je istraživanje uslova za optimalnu odvijanje proizvodnih procesa, smanjenje potrošnje energije, smanjenje troškova održavanja usled habanja mašina i povećanje pouzdanosti mehaničkih sistema. Drugim rečima, tribologija je nauka koja se bavi proučavanjem podmazivanja.

2. Koja je optimalna količina mazive masti kojom se puni ležaj?

Količinu maziva u ležaju preporučuje proizvodjač ležajeva, ali su retki slučajevi da je potrebna količina mazive masti preko polovine maksimalno moguće količine koja staje u ležaj.

3. Šta znači NLGI oznaka kod odredjivanja kvaliteta mazivih masti?

NLGI - NATIONAL LUBRICATING GREASE INSTITUTE - nacionalni institut za mazive masti je institucija koja se bavi definisanjem kvaliteta mazivih masti i direktno određuje tip mazivih masti prema konzistenciji (tvrdoći). U praksi se mazive masti najčešće razvrstavaju na : polutekuće, meke, srednje tvrde i tvrde masti.

4. Šta se dešava ako se u primeni pomešaju mazive masti različitih gradacija?

Ako se radi o ručnom podmazivanju ne dešava se ništa drastično, kod centralnog podmazivanja može doći do velikih problema i havarija.

5. U kojim uslovima se najčešće koriste specijalna maziva?

Uvek kada to zahteva proizvodjač opreme, ili to zahtevaju uslovi primene, a najčešće kod: vrlo niskih temperatura, veoma visokih temperatura, izrazitog uticaja vode i vlage, onečišćenja, izrazitog prisustva vibracija, velikih brzina obrtaja sklopova i vrlo visokih opterećenja.

6. Da li su mazive masti FAM-a kompatibilne sa različitim zaptivnim materijalima?

FAM-ove mazive masti ne utiču negativno na uobičajene zaptivne materijale.

7. Da li su mazive masti FAM-a kompatibilne sa plastikom i elastomerima?

Sa onima koji su standardizovani - da.

MOTORNA ULJA

1. Šta znače pojedine oznake na etiketama za motorna ulja, kao što su SAE, API, ACEA?

SAE - Society of Automotive Engineers - udruženje automobilskih inženjera propisuje standarde kojima se definiše viskozitet motornih ulja. Na osnovu ovih standarda ulja se razvrstavaju prema viskozitetnoj gradaciji što direktno utiče na samu primenu ulja.

Ulja sa oznakom "W" (winter-zima) predstavljaju monogradna ulja za zimske uslove rada (npr. SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W...). Standardom se, pored ostalog, defnišu svojstva ulja na niskim i visokim temperaturama, čime se obezbeđuje pouzdanost pri startovanju motora, brzo zauljivanje motora i ponašanje ulja u punoj eksploataciji. Ulja bez oznake "W" (npr. SAE 10, SAE 20, SAE 30, SAE 40 ...) su monogradna ulja za letnje uslove rada, sa osobinama koje se zahtevaju za takvu primenu. Kombinacijom osobina ovih dveju vrsta ulja (zimska i letnja) dobijena su multigradna ulja koja se primenjuju za šire temperaturne uslove rada (npr. SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40 ...).
 

API - American Petroleum Institute - američki institut za naftu definiše nivo kvaliteta motornih ulja na svetskom nivou. Postoje dve grupe standarda:

 • API S_ - Ulja za četvorotaktne benzinske motore koja koriste u putničkim i lakim teretnim vozilima.
 • API C_ - Ulja za visoko opterećene dizel motore komercijalnih vozila.

Uz oznake S i C se dodaju slova. Rastući niz u abecedi označava rastući kvalitet ulja.
 

ACEA - European Automobile Manufacturers' Association - udruženje evropskih proizvođača automobila izdaje tri vrste standarda:

 • ACEA A _/B _ - Ulja za benzinske i dizel motore i putničkih i lakih teretnih vozila.
 • ACEA C _ - Ulja za vozila sa obradom izduvnih gasova.
 • ACEA E - Ulja za dizel motore u teškim komercijalnim vozilima.

Pored navedenih slova dodaju se arapski brojevi. Rastući niz označava rastući kvalitet ulja.
 

EURO - Izduvna emisija je definisana regulativom poznatom kao EURO standardi. Na tom polju su sve oštriji zahtevi, posebno kod dizel motora. Recimo, 2000. godine publikovani su EURO III standardi, 2004. godine EURO IV, 2008. godine EURO V, a 2011. godine se očekuju EURO VI standardi.
 

ILSAC - specifikacija Udruženje japanskih proizvođača automobila, Ford, General Motors i Daimler Crysler publikuju svoje zahteve kojim definišu potreban nivo kvaliteta motornih ulja, koji su u skladu sa API i ACEA specifikacijama. Primera radi ILSAC GF-5 odgovara kvalitetu API SN. Naravno, uz navedene standarde i specifikacije, poznati proizvođači automobila imaju svoje dodatne zahteve za kvalitetom motornih ulja.

2. Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora motornog ulja?

Prvo i osnovno pravilo je poštovati preporuku proizvođača motornog vozila i nje se obavezno pridržavati. Pri tome treba imati u vidu starost vozila, stanje motora, režime vožnje i kvalitet goriva. Naravno, periodi zamene se razlikuju za ulje različitog kvalitetnog nivoa, što takođe treba imati u vidu.

3. Kada treba zameniti ulje?

Već prilikom odabira motornog ulja ova dilema je u dobroj meri rešena. Osim navedenih kriterijuma za odabir ulja, treba obratiti pažnju na pojavu potrošnje ulja tokom eksploatacije (što je merljivo), promenu mirisa ulja, eventualnu promenu zvuka motora, povišenje radne temperature motora i na samo startovanje. Ova i druga empirijska opažanja mogu biti od velike pomoći u odredjivanju perioda eksploatacije uja za konkretno vozilo, naravno u nedostatku laboratorijske provere.

4. Koje su prednosti sintetičkih u odnosu na mineralna i polusintetička motorna ulja?

U odnosu na mineralna ulja i u manjoj meri na polusintetička, sintetička motorna ulja generalno imaju bolje osobine u pogledu:

 • antihabajućih svojstava,
 • termičke i oksidacione stabilnosti,
 • viskozno-temperaturnih karakteristika,
 • isparljivosti, a samim tim i potrošnje,
 • sadržaja koksa, stvaranja taloga u motoru, zauljivanja motora,
 • izduvne emisije
 • veka eksploatacije.

5. Mogu li motorna ulja različitih proizvođača da se mešaju?

Zakonski gledano, motorna ulja različitih proizvođača, iste viskozitetne gradacije i iste osnove (mineralna, polusintetička i sintetička) moraju imati mogućnost mešanja, odnosno kompatibilnost. U praksi, treba biti obazriv po tom pitanju i izbegavati takve situacije. Ulja različitih viskozitetnih gradacija i različitih osnova ne treba mešati.

6. Može li se posle korišćenja sintetičkog motornog ulja ponovo vratiti na korišćenje mineralnog?

Da, nakon zamene prethonog ulja i uljnog filtera. Ne preporučuje se njihovo mešanje.

7. Može li doći do problema prilikom prelaska sa mineralnog na sintetičko motorno ulje?

Ne, ukoliko se zameni prethodno ulje i filter. Ne preporučuje se njihovo mešanje.

8. Da li FENIX motorna ulja smanjuju potrošnju goriva?

Sa primenom kvalitetnih ulja može se očekivati i mala ušteda u potrošnji goriva.

9. Da li sintetička maziva izazivaju curenje kod zaptivki?

Opasnost postoji samo u slučaju ako zaptivke nisu proizvedene od materijala koji se definišu svetskim standardima za datu namenu.

10. O čemu mora da se vodi računa prilikom uklanjanja maziva?

O zaštiti životne sredine (mora se sprečiti zagadjivanje vode, vazduha i zemljišta). Sva ulja moraju da se prikupljaju, skladište i obrade na zakonom propisan način.

11. U kojoj meri je cena motornog ulja zaista trošak?

Struktura troškova ukazuje da maziva nisu veliki izdatak. Na primer, ukupni troškovi automobila koji godišnje pređe 20.000 km sastavljeni su od:

 • Fiksnih troškova, koji iznose 80% ( porez, osiguranje, registracija, amortizacija) i
 • Varijabilnih troškova, koji iznose 20%.

Struktura varijabilnih troškova je:

 • Na održavanje i popravku vozila odlazi 51%.
 • Gorivo učestvuje sa 40%.
 • Gume 8% i
 • Troškovi za maziva - svega 1%.

Troškovi maziva koji čine 1% varijabilnih troškova su vrlo mali u odnosu na sve ostale troškove. Zato nema valjanih razloga štedeti prilikom odabira maziva.

Nasuprot tome, kvalitet ulja ima poseban uticaj na ukupne troškove održavanja i pravilnim izborom se ostvaruju znatne uštede.

12. Šta još treba znati za pravilno korišćenje motornih ulja?

Pravilnim izborom kvalitetnog savremenog motornog ulja ostvaruje se:

 • Duži interval izmene ulja i filtera.
 • Smanjena potrošnja ulja i do 3%.
 • Potrošnja goriva se može smanjiti od 3% do 5%, a u zimskim uslovima i više.
 • Lako pokretanje motora u zimskim uslovima i veoma brzo podmazivanje sklopova (80% svih habanja u motoru nastaje prilikom startovanja motora, naročito u zimskim uslovima).
 • Duži vek trajanja akumulatora.
 • Dobra zaštita motora u gradskoj vožnji, odnosno pri malim brojevima obrtaja.
 • Pravilan rad motora.
 • Maksimalno iskorišćenje snage i efikasno postizanje željenih performansi.

Kod vrlo izraubovanih motora, originalne preporuke proizvođača se mogu u izvesnoj meri relativizovati. Dobro rešenje može biti primena ulja koje je za jednu viskozitetnu gradaciju viša od preporučene. Zavisno od stepena izraubovanosti, postiže se manja potrošnja ulja, bolji radni pritisak i zaptivanje. Osim toga, ublažava se eventualni manji prodor goriva u ulje i generalno se obezbeđuje bolja zaštita motora. Viskozitetne gradacije 20W-50 i 20W-60 su često vrlo dobro rešenje. Naravno, period eksploatacije ulja u datim okolnostima se skraćuje. Skraćenje perioda zamene se kreće od 20% do 40% od propisanog.

Za vrlo teške uslove rada kod novijih mašina, uz potrebu za dužim periodima zamene ulja, bolja rešenja su polusintetička i sintetička ulja. Za razliku od mineralnih, ova ulja su otpornija na visoke temperature, oksidaciju i polimerizaciju, kao i na kisele produkte sagorevanja. Takođe mnogo manje koksuju i stabilnija su na smicanje, pa duže zadržavaju potreban viskozitet. Naravno, primenjiva su kod novije mehanizacije gde su propisane odgovarajuće viskozitetne gradacije. Intervali zamene kod ovih ulja su znatno duži i ekonomski su isplativija.

Izbor između monogradnih i multigradnih ulja, u većini slučajeva treba da bude u korist multigradnih. Multigradna ulja su stabilnija po pitanju viskoziteta i primenljiva u svim vremenskim uslovima. Prednost imaju i kod različitih režima voženje i temperaturno su stabilnija. Monogradna ulja su primenljiva kod ujednačenih režima eksploatacije, pre svega kod stacionarnih motora koji rade u ujednačenom režimu.

13. Da li je isti pristup i kod primene menjačkih ulja?

Kod ulja za menjače preporuka je slična prethodnoj. Gde god je to moguće treba primeniti multigradna ulja za menjače.

14. Važna napomena

Uljni filter je bitan faktor koji značajno utiče na period zamene ulja. Vrlo često je najslabija karika u uljnom sistemu, što se ponekad zaboravlja. Osim efikasnosti filtriranja i propuštanja ulja u cirkulacione tokove, što je veoma važno kod podmazivanja motora, uljni filter u sebi zadržava čestice habanja metala koji mogu delovati na proces ubrzanja degradacije ulja.

SREDSTVA ZA OBRADU METALA

1. Koje su osnovne funkcije reznog fluida?

Osnovne funkcije reznog fluida su hlađenje, podmazivanje i uklanjanje opiljaka.

Hlađenjem i podmazivanjem kontroliše se temperatura nastala u procesu rezanja i alata sa odvođenjem špona habanje alata svedeno je na minimum.

2. Kako izabrati najoptimalnije sredstvo za hlađenje i podmazivanje?

Izbor odgovarajućeg (optimalnog) SHP za neki obradni proces je složen problem, koji se rešava korišćenjem znanja iz više oblasti. Pri tome se mora prvenstveno voditi računa o:

 • Obradivosti materijala predmeta obrade
 • Kompatibilnosti SHP i
 • Prihvatljivosti SHP

Obradivost materijala

Pod obradivošću materijala podrazumeva se lakoća sa kojom se vrši njegova obrada i ona zavisi od:

 • Vrste obrade
 • Vrste materijala predmeta obrade
 • Vrste alatnog materijala i
 • Uslova obrade (brzine rezanja, koraka, i dubine rezanja).

Sa gledišta obradivosti materijala, sredstvo sa dobrim hladivim svojstvima koriste se:

 • pri obradi sa relativno visokim brzinama rezanja
 • pri obradi lako obradivih materijala
 • u ,,lakim’’ operacijama (mali otpori rezanja) i
 • u operacijama u kojima se javlja naslaga na alatima.

Koriste se emulzije i rastvori sa malim sadržajem koncentrata.

Sredstva sa dobrim podmaznim svojstvima koriste se:

 • pri obradi relativno malim brzinama rezanja
 • pri obradi ,,teško’’ obradivih materijala
 • u ,,teškim’’ operacijama obrade (veliki otpori rezanja) i
 • u operacijama u kojima treba da se postigne visok kvalitet obrade.

Koriste se rezna ulja ili emulzije/ rastvori sa velikom količinom koncentrata u njima.

Kompatibilnosti SHP

U postupku izbora sredstava za hlađenje i podmazivanje posebnu pažnju treba obratiti na njihove antikorozione osobine i to naročito u operacijama u kojima se vrši obrada legura aluminijuma, bakra i magnezijuma.

Sredstvo za hlađenje i podmazivanje ne sme da prlja (ostavlja tragove-fleke) ili da izaziva koroziju na predmetima obrade i to ne samo na obrađenim površinama. SHP treba da štiti predmete obrade od korozije za vreme rezanja, za vreme transporta sa jedne mašine na drugu u procesu proizvodnje i za vreme dok predmet obrade čeka u magacinu na ugradnju u proizvod.

Prihvatljivosti SHP

Prihvatljivost sredstva za hlađenje i podmazivanje, sa stanovišta radnika koji obavljaju proces obrade na mašinama, je veoma važna njihova osobina o kojoj je neophodno voditi računa pri njihovom izboru za određeni proces obrade. Sredstva za hlađenje i podmazivanje moraju da budu čista, da imaju prijatan miris, da se pri njihovom korišćenju ne javljaju otrovne pare ili gasovi i da ne povređuju kožu radnika. Emulzije i rastvori treba da su dovoljno stabilni i otporni na kvarenje (razvoj bakterija) naročito u letnjim mesecima.

3. Koji se zahtevi moraju zadovoljiti kod izbora sredstva za hlađenje i podmazivanje?

Postoje primarni i sekundarni zahtevi koji se moraju zadovoljiti.

Primarni zahtevi su:

Tribološki zahtevi - zasnovani na:

 • minimumu otpora rezanja
 • smanjenju energije
 • kvalitetu brađene površine i
 • temperaturi rezanja.

Maziva sa dobrim tribološkim osobinama obezbeđuju:

 • Manju potrošnju energije u proizvodnim mašinama
 • Duži vek trajanja proizvodnih mašina
 • Veću pouzdanost rada proizvodnih mašina
 • Manje troškove održavanja
 • Proizvodne procese bez čestih prekida rada
 • Veću produktivnost proizvodnih sistema

Ekološki zahtevi su:

 • neškodljivost po čoveka (disajne organe, oči i kožu)
 • neškodljivost po okolinu (vodu, vazduh i zemlju) i
 • razgradnja otpadnih emulzija/rastvora.

Ekonomski zahtevi obuhvataju:

 • troškove radne snage
 • troškove reznog alata
 • troškove proizvodne preme i
 • troškove sredstava za hlađenje i podmazivanje

 

Sekundarni zahtevi:

 • Stabilnost proizvoda pri skladištenju
 • Odsustvo supstanci opasnih po zdravlje.
 • Odsustvo nadražaja na kožu
 • Mešljiva sa vodom
 • Optimalne pH vrednosti
 • Stabilne emulzije
 • Da su kompatibilna sa stranim uljima
 • Dobre antikorozione zaštite
 • Kompatibilna sa zaptivnim materijalima
 • Penušanje svedeno na minimum
 • Dobra osobina ispirljivosti
 • Dobra osobina filtratibilnosti

4. Koje su prednosti primene ulja nižeg viskoziteta?

 • Manje iznošenje ulja
 • Jednostavnije čišćenje
 • Bolje hlađenje

5. Koje su prednosti primene ulja višeg viskoziteta?

 • Manje stvaranje uljne magle
 • Manji gubitak usled isparavanja
 • Bolje podmazivanje na visokim temperaturama

6. Koja je osnovna poruka pri izboru sredstva za hlađenje i podmazivanje?

Pri izboru sredstva za hlađenje i podmazivanje veoma je važno ne zaboraviti na njihov ogroman uticaj, na vek trajanja alata, utrošak energije u procesu rezanja, kvalitet obrađene površine i troškove obrade. Osnovni cilj rada svakog tehničkog sistema je ostvarivanje dugog vremenskog perioda u kome taj sistem korektno funkcioniše. Adekvatnim izborom i pravilnom primenom maziva mogu se redukovati vremena zastoja i troškovi održavanja.

7. Šta sve treba sve uzeti u obzir kod izbora optimalnog reznog ulja?

Kod pravilnog izbora reznog ulja treba uzeti sledeće:

 1. Vrsta procesa obrade
 2. Materijal obratka
 3. Obradivost: Teže obradivi materijali – viši nivo aditiva Obojeni materijali: viši nivo estara masnih kiselina i fosfornih materijala. (Neđajući) čelik, teško obradivi Al, titanijum..: viši sadržaj sumpora. Mali komadi / fina obrada – niži viskozitet ulja
 4. Alat - Materijal alata, oblik i profil alata
 5. Režimi rezanja - Dubina, korak i brzina i dovođenje fluida
 6. Kompatibilnost - Sa hidrauličnim i uljima za klizne staze
 7. Sistem za hlađenje - Finoća i vrsta filtera
 8. Čistoća obratka - Odmašćivač i sistem za čišćenje
 9. Zdravlje i sigurnost - Radnik i okruženje
 10. Racionalizacija - Smanjivanje različitih vrsta u skladištu
 11. Troškovi - Ukupni troškovi operacije: trajanje alata, efikasnost cena fluida